Powermonger

Info

Version:
Systeme: TOS-kompatibel
Status: Kommerziell
Entwickler Bullfrog
Publisher Electronic Arts
Kompatibilität: ◆ ST ◈ STE ◈ TT ◈ Falcon ◈ CT60
◈ Hades ◈ Milan ◈ FireBee
Auflösungen: ST-Low

Bezugsquelle

Artikel: Powermonger - Götterdämmerung (ST-Magazin 02/1991)
Powermonger (TOS 03/1991)